Новоизбраните общински съветници в Балчик ще получават възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация и ще им бъдат удържани по 100 лева при отсъствие от заседание на Общинския съвет. Това предвижда проектът за нов правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, който е предложен за публично обсъждане.
Общинските съветници ще са длъжни да спазват култура на поведение и изказ, които издигат авторитета на Общинския съвет в обществото. По време на заседанията няма да могат да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи. Специалната глава в правилника за поведението на общинския съветник предупреждава каква процедура трябва да се следва на заседанията при конфликт на интереси.
Общинският съветник не може да участва във вземане на решения на Общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг или роднина по права линия или по съребрена линия до четвърта степен, включително, както и по сватовство до втора степен, включително, е записано в проекта за нов правилник. http://www.bta.bg

loading...