ОБЩИНА КАВАРНА

обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 23.01.2020 год. в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209, ул.Добротица“№26, за продажба на следните общински имоти, намиращи се в гр. Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско жилищно застрояване ( до 10м ):

Имот с идент. по КККР на гр. Каварна И ПО ПУП Площ на имота Нач. тръжна цена Депозит- 10% от нач. тръжна цена Час на провеждане
35064.501.9864, УПИ XIX, КВ.214 383 кв.м. 11490,00лв 1149,00 лв 14:00
35064.501.4288, УПИ VIII, КВ.61 540 кв.м. 7711,00 лв 771,10 лв 14:15
35064.501.9847, УПИ II, КВ. 214 456 кв.м. 6840,00 лв 684,00 лв 14:30
35064.501.4401, УПИ III-3462, КВ. 216 586 кв.м. 9962,00 лв. 996,20 лв 14:45

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00ч. на 17.01.2020год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 20.01.2020 год.Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. на 21.01.2020г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.

loading...