ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 15.04.2019 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост складово помещение с площ от 15 кв.м. в сградата на Обреден дом с ПИ 35064.501.1399.1 по КККР на гр. Каварна, находящ се Гробищен парк гр. Каварна.

Срок на договора за наем- 5 години от датата на сключване на договора.

Началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 15,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на община Каварна, ул. „Добротица“ № 26 стойност от 10.00 лв. до 17.00 часа на 09.04.2019год., получават се от стая № 206 на Община Каварна. Депозитната вноска в размер на 18,00 лв. за участие в търга, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена, да  постъпи в срок до 10.04.2019год. на касата  на Община Каварна.Срок за подаване на заявления за участие до 17.00 часа на 11.04.2019 год. в деловодството на Община Каварна на ул.”Добротица” №26.

Условия за участие и провеждане на търга:

  1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
  2. Вносна бележка за внесен депозит;
  3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
  4. Декларация от участника, за запознаване с Проекто-договора и условията в него;

5.Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при общината;

6.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;

7.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел. 0570/8-18-19

loading...