О  Б Щ И Н А    К А В А Р Н А

 

обявява на 20.03.2020г. от 14:45 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая № 209

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на на част от ПИ 35746.501.541 по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна и намиращ се в него кладенец за срок от 10 години, за лични поливни нужди.  Начална тръжна годишна наемна цена 83,68 лв. (без ДДС). Тръжните документи се закупуват от касата на община Каварна, ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 16.03.2020 г., като цената на един комплект е 10.00 лв. Депозитната вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна наемна цена, в размер на 25,10лв. се внася на касата до  17.00 часа  на  17.03.2020 г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 18.03.2020г. в деловодството.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

 

loading...