Община Добрич ще кандидатства пред Министерството на образованието и науката по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, с проект „Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич“.Община град Добрич ще осигури средства за съфинансиране изпълнението на предвидените дейности над сумата от 1100000,00 лева с вкл. ДДС. Това решение приеха съветниците на последната си редовна сесия.

Основно училище „Хан Аспарух“ е единственото училище в Добрич без изграден физкултурен салон. Предвид липсата на условия за нормално провеждане на учебни часове по физическо възпитание и спорт, общинската администрация подготвя проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране на мерки за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон.

Основните дейности, за които ще се иска финансиране са изработване на инвестиционен технически проект и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, извършване на строителни и монтажни дейности и авторски и строителен надзор по време на строителството.

Допустимото максимално финансиране по програмата за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон е до 1100000,00 лева с вкл. ДДС. Програмата допуска възможността да се представят проектни предложения с по-висока стойност от посочената по-горе, като средствата, надвишаващи максимално допустимите, се осигуряват като съфинансиране от страна на кандидата. Съгласно изготвената количествено-стойностна сметка прогнозната стойност на инвестиционните разходи е в размер на 1 327 984,07 лева с вкл. ДДС. Прогнозната стойност на съпътстващите дейности за изготвяне на инвестиционен технически проект, авторски и строителен надзор възлиза на 76 300,00 лева с вкл. ДДС. НДТ