Община Добрич изпълнява проект за модернизация на материалната база на Комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания

0
135
На 21.06.2022 г. между Фонд „Социална закрила“ и Община град Добрич се сключи договор за съвместна дейност за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване условията на живот на децата и младежите с увреждания от Комплекс за социални услуги град Добрич“. Проектът се изпълнява в рамките на Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“.
По проекта ще бъде закупено ново оборудване и обзавеждане за нуждите на децата и младежите с трайни увреждания, което да замени част от вече амортизираното първоначално оборудване в социалната услуга. Новото оборудване и обзавеждане ще доведе до създаване на по-благоприятна и здравословна среда, подобряване на индивидуалната грижа и подкрепа за по-самостоятелен и достоен живот на децата и младежите с увреждания, както и до подобряване на условията на труд и улесняване на работния процес на екипа, осъществяващ дейности по предоставянето на социалната услуга.
Общият бюджет на проектното предложение е 35 950,40 лв., от които:
– 31 632,76 лв. финансиране от Фонд „Социална закрила“
– 4 317,64 лв. съфинансиране от Община град Добрич.
Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 30.11.2022 г.