Общинският съвет на град Добрич гласува закупуването на двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат за отделението по Неонатология, който да бъде дарен на МБАЛ Добрич.

Средствата в размер на 49 998,00 лв са заложени в Програмата за капиталови разходи за 2022 г. С оглед нейното изпълнение Община град Добрич сключи Договор с „Дъчмед Интърнешанъл“ за доставка на Двойностен интензивен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат, модел Dual Incu i, производство на фирма ATOM Medical Corporation / Япония. Доставката е приета с приемо – предавателен протокол и придобитият актив следва да бъде предоставен безвъзмездно на “МБАЛ-Добрич” АД. Правото на собственост върху горепосочената апаратура, ще бъде  прехвърлено в пълен обем на Многопрофилната болница. НДТ