С желанието да отдаде дължимото на просветата и културата, които са били и са сред основните приоритети на Община Добричка, в навечерието на Деня на българската просвета и култура Общината обявява  директори на учебни заведения, учители и ученици, които ще бъдат отличени през 2020 г.

Четирима са ръководителите на учебни заведения: Ивелина Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит, Евелина  Тонева –директор на ОУ „Стефан Караджа“ в с.Житница, Димка Петрова- директор на детската градина в с.Владимирово, и Светлана Стоянова – директор на детската градина в с. Ловчанци.

18 са учителите, чиито усилия в дългогодишната им педагогическа практика ще бъдат адмирирани по случай 24 май. Те ще бъдат наградени от кмета Соня Георгиева сплакет „За принос към просветата и културата“.

Отличните ученици, които ще получат грамота и предметни награди, са 17.

13 са читалищата, които в навечерието на най-светлия празник в България, получават отличия от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.Мотивите – за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор, за достойно представяне на Община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви. Всички наградени читалища честват през 2020 г. годишнини от създаването си.

 

Директори на учебни заведения:

 1. Ивелина Пейчева Тончева – директор на Средно училище „Никола Вапцаров“ – с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за признат авторитет сред учителската колегия, отговорност и доказани организационни умения за работа в екип.
 2. Евелина Вичева Тонева – директор на ОУ „Стефан Караджа“ – с.Житница – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип, активно участие в регионални и общински мероприятия.
 3. Димка Божанова Петрова – директор на детска градина в с.Владимирово – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип.
 4. Светлана Събева Стоянова – директор на детска градина в с. Ловчанци – за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм; за активно участие в регионални и общински мероприятия.

 

Учители:

 1. Мария Николова Атанасова – старши учител по математика в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците. Ползва се с висок авторитет сред педагогическия колектив, ученици и родители.
 2. Йордан Василев Иванов – старши учител в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за всеотдаен принос в организиране и провеждане на извънкласни изяви на учениците.
 3. Румяна Стоянова Димитрова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шивачество“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа.
 4. Събина Иванова Христова -Стоянова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шлосерство“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа.
 5. Невал Нуридин Ибрямова – старши учител в прогимназиален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за прилагане на иновативни методи и похвати и постигане на добри резултати в учебно-възпитателната работа. За отлично представяне на нейни ученици на областни и регионални конкурси.
 6. Таня Сашева Иванова – учител в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.
 7. Живка Тодорова Енчева – старши учител в начален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.
 8. Еленка Иванова Петрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово – за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа; за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм; принос в задържането на учениците в училището и доказан авторитет сред родителската общност в с. Батово и с. Одърци.
 9. Руска Георгиева Йорданова – старши учител в начален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за последователна и целенасочена работа за ограмотяване на ученици в начален етап, за ефективно прилагана организация на учебния ден за личностно развитие и развитие компетентностите на учениците, за отговорна синдикална дейност в училище.
 10. Галина Пенева Василева – старши учител в прогимназиален етап – математика и информационни технологии, в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за активно участие в осъществяване на обучение от разстояние, за постижения в методиката на преподаване и използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, за целенасочена работа с ученици за достойно представяне на училището на редица празници и конкурси.
 11. Лиляна Ненчева Гроздева – дългогодишен учител в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.
 12. Станка Божидарова Иванова – старши учител в начален етап в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес, организиране на училищни тържества и активно участие в извънкласни изяви, подготовка и представяне на учениците от IV клас в IV Областен конкурс-рецитал „За да я има България“. Поддържа много добра комуникация с родители и винаги намира съдействие от тяхна страна.
 13. Релен Гюрсел Февзи – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден  I-IV клас  в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за активно участие в извънкласни изяви, организиране на училищни тържества и тематични изложби в училище. В педагогическия екип изгражда климат на сътрудничество и подкрепа.
 14. Мария Георгиева Чакърова – старши учител I-IV клас в Основно училище „Васил Левски“ в с. Хитово – за активно участие в проекти, които целят подобряване резултатите на учениците – проект „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др., допринася със своята работа за авторитета на училището сред родителите и общността.
 15. Женя Стоянова Величкова – учител прогимназиален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.
 16. Росица Желева Иванова – учител начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в национални проекти.
 17. Доротея Русчева – учител I-IV клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Дончево – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в творчески конкурси.
 18. Камелия Бориславова Димитрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.

 

Ученици:

 1. Есин Невин Реджеб – ученичка от V клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс – рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич
 2. Зоя Заблоцка – ученичка от ІV клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с.Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс-рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич
 3. Иван Златинов Иванов – ученик от ІII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.
 4. Ангел Иванов Ангелов – ученик от ІV клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.
 5. Руска Асенова Росенова – ученичка от V клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 6. Габриела Николчева Йовчева – ученичка от VII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 7. Кристина Руменова Борисова – ученичка от VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 8. Калоян Великов Василев – ученик от VII клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина – за отличен успех и участие в извънкласни изяви.
 9. Константин Мариянов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с.Овчарово – за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.

10.ТимурЕрсинов Адемов – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.

 1. Георги Веселинов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер – за много добър успех и специална награда за оригиналност в конкурс за рисунка „Доброто в нас“ и 2-ро място в конкурс за есе „Агресията-проява на сила или слабост“.
 2. Тулче Демирова Георгиева – ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех и участие в конкурс за рисунка „Доброто в нас“.
 3. Златина Стоянова Петрова – ученичка в ІV клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 4. Флорена Жекова Красимирова – ученичка в I клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 5. Борислав Атанасов Петков – ученик във II клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 6. Мерве Демирева Станчева – ученичка в V клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 7. Димитър Мирославов Димитров – ученик в VI клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех.

 

Читалища:

 1. НЧ „Груди Филипов-1940г.”с. Божурово (80 години)
 2. НЧ„Георги Тодоров-1940”с.Владимирово (80 години)
 3. НЧ „Св. св.Кирил и Методий-1900г.”с. Ф.Дянково (120 години)
 4. НЧ „Гео Милев-1940 г.”с. Житница (80 години)
 5. НЧ „Светлина-1940 г.” с. Ловчанци (80 години)
 6. НЧ „Захари Стоянов-1940г.”с.Овчарово (80 години)
 7. НЧ „Просвета 1940 г.” с. Плачидол (80 години)
 8. НЧ „Свобода 1940 г.” с. Стожер (80 години)
 9. НЧ „Д.Паскалев-1940 г.”с. Росеново (80 години)
 10. НЧ „Асен Златаров-1940 г.”с.Стефан Караджа (80 години)
 11. НЧ „Просвета-1940 г.” с. Хитово (80 години)
 12. НЧ „Просвета-1940 г.” с. Царевец (80 години)
 13. НЧ „Г.С.Раковски-1920 г. “ с. Златия (100 години)

 

 

 

 

loading...