Нов проект на Община Добрич ще осигури ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на Спортна зала „Добротица“. Проектът ще бъде внесен за гласуване в Общинския съвет на заседанието, което ще с проведе на 28 юни. Неговата предвидена обща стойност в 1 767 327, 55 с ДДС. Ще се кандидатства за финансиране по Наредба 4 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Проектът обхваща цялата страна сграда и е разделен на няколко подобекти:
Зала за лека атлетика:
– Предвижда се цялостна подменя на стенните финиши – дървени облицовки по стените на залата за лека атлетика;
– Предвижда се подмяна на стария окачен таван с нов, предпазващ металната конструкция при пожар;
– Подмяна на всички осветителни тела в залата за лека атлетика, както и ел. таблата;
– Изграждане на рампа за хора с увреждания при входа на залата за лека атлетика.
Зала за волейбол:
– Подмяна на всички осветителни тела в залата;
– Подмяна на цялата настилка при трибуните.
Административната част и съблекалните за състезатели и треньори:
– Ремонт на покрива;
– Ремонт на ВиК инсталациите;
– Изграждане на нова вентилационна система;
– ще се подменят всички осветителни тела:
– Ще бъдат изградени нови преградни стени за обособяване на санитарен възел за хора с увреждания.
Вертикалната планировка предвижда още осигуряване на съблекални за хора с увреждания, санитарен възел и изграждане на рампа за хора с увреждания в залата за лека атлетика.
В процес на подготовка е и проектно предложение „Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията а Основно училище „Хан Аспарух“ за кандидатстване и финансиране пред МОН. Допустимото максимално финансиране от страна на МОН е 1 100 000 с ДДС.