Община Генерал Тошево отпуска стипендии за кандидат–студенти и студенти по три дефицитни специалности

0
115

През следващата учебна 2022-2023 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово кандидат-студенти и студенти по общо три дефицитни за нашия регион специалности. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

Със заповед на кмета на Общината Валентин Димитров са определени броят на стипендиите и специалностите, по които трябва да се обучават кандидатите. За учебната 2022-2023 година се отпускат общо четири стипендии – една за „Медицински лаборант“, две – за „Медицинска сестра“ и една по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Определеният размер на стипендиите и за трите специалности е 500 лева. Сумата е на месечна база финансово подпомагане за целия срок на обучение (на годишна база средствата ще бъдат отпускани за 10 месеца – без месеците юли и август).

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да имат постоянен адрес в едно от населените места, на територията на община Генерал Тошево.

2. Да са записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.

3. Да следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование, посочени в заповедта по чл.2, ал.2.

4. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия кандидатите са записани във втора или последваща година на обучение общият успех от положените изпити през предшестващия семестър да не е по-малък от добър 4.00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.

Кандидат-стипендиатните могат да подават документи от 1 юли до 31 август 2022 година. Целта на тази инициатива е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината, както и да им се даде възможност да работят в Генерал Тошево и бъдат в полза на обществото.