ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

0
278

Общински съвет град Добрич даде  съгласие Община град Добрич да кандидатства с проект „Грижа в дома в Община град Добрич“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., който в своята същност се явява продължение на проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“. Дейностите по този проект приклюючват на 04.01.2023 г., по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят от 22 лица домашни санитари и 5 медицински сестри, назначени от Община град Добрич за изпълнение на дейностите.

Община град Добрич предвижда услугите по проект „Грижа в дома в Община град Добрич“ да стартират от деня, следващ приключване дейностите по настоящия проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“ – от 05.01.2023 г.

Осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (грижа в дома) се приема за Услуга от общ икономически интерес, тъй като грижите и социалното приобщаване на уязвимите групи са посочени като социална услуга в Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. Съгласно условията за кандидатстване, всяка община възлага изпълнението на дейностите по грижа в дома за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на своята територия по реда на Решението единствено на общинско предприятие, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация. Дейностите се възлагат за изпълнение, чрез съответен акт на възлагане, който може да бъде нормативен акт, договор, включително решение на Общинския съвет или друг подобен, в който се съдържа позоваване на Решението на Комисията 2012/21/ЕС. Във връзка с приложимия режим по държавна помощ, предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга се възлага от Общинския съвет чрез кмета на общината. НДТ