По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2019 г. се увеличават с
4.6 хил. или с 12.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 42.6 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.3% (до 10.2 хил.), а в частния сектор нараства с 16.6% (до 32.3 хиляди).

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.6%, или с 0.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението както в обществения сектор, така и в частния сектор е с по 1.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец април 2019 г. е 979 лв., за май – 968 лв. и за юни – 959 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 969лв. при
1 260 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 086 лв., а в частния –
928 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 16.7% в сравнение със същия период на 2018 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 086 лв.;
 • „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 255 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 251 лв.;
 • „Образование” – 1 168 лв.;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” –
  1 129 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Административни и спомагателни дейности” – 723 лв.;
 • „Финансови и застрахователни дейности” – 740 лв.;
 • „Операции с недвижими имоти ” – 781 лв.;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 790 лв.;
 • „Други дейности” – 792 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 729 лв., София – 1 197 лв., Враца – 1 183 лв., и Стара Загора – 1 164 лева.

Илга ИВАНОВА, главен експерт