Ед­нок­рат­на по­мощ от 300 лв. за уче­ни­ци, за­пи­са­ни в пър­ви и ос­ми клас в дър­жав­ни и об­щин­ски учи­ли­ща, е одобрена до мо­мен­та на над 150 семейства в община Балчик, по­каз­ват дан­ни­те на местната дирекция „Социално подпомагане“.Кан­ди­дат­ства­не­то за то­зи вид под­по­ма­га­не про­дъл­жа­ва до 15 ок­том­ври, като до момента са се възползвали родителите на 74 първокласници и 81 осмокласници.

По­мощ­та се по­лу­ча­ва не­за­ви­си­мо от до­хо­ди­те на се­мей­ства­та, като цел­та й е да под­кре­пи ро­ди­те­ли­те в на­ча­ло­то на учеб­на­та го­ди­на. Су­ма­та се из­пла­ща на два пъ­ти по 150 лв. – едната част след влизането в си­ла на за­по­вед­та за от­пус­ка­не­то й, а другата – в на­ча­ло­то на вто­рия срок, ако де­те­то по­се­ща­ва учи­ли­ще, ос­вен ако то­ва е не­въз­мож­но по­ра­ди здра­вос­лов­но­то му със­тоя­ние.

Албена ИВАНОВА

https://bnr.bg/varna