„К 2” ООД стартира проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“  по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД. Тя ще бъде реализирана чрез постигане на следните специфични цели:

– внедряване на пилотно за България технологично решение, което ще бъде постигнато с въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система)

– подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите

– подобряване ефективността на производствения процес

– провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта

– публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта

Изпълнението на проекта ще позволи на фирмата да въведе мерки за ресурсна ефективност; да подобри информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша; да подобри ефективността на производствените процеси; да намали себестойността на продукцията и повиши конкурентоспособността на предприятието.

Проектът стартира на 19.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.

Общата стойност на проектa е 1 809 500.00лв., от които 923 652.50 лв. европейско и 162 997.50лв. национално съфинансиране.

За още интересни публикации ни последвайте в Google+ или pinterest