Oбщински съвет град Добрич прие предложението на Община Добрич за обявяване еднократно на 25 септември 2021 г. /събота/ за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.
👉Общински съвет град Добрич одобри Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич. В разработената Стратегия са изложени анализ на настоящата ситуация, анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи, цели на стратегическия документ, дейности за постигане на целите и преодоляване на слабите страни, резултати от предприетите действия и перспективи. Стратегията е документ, който може периодично да се допълва и актуализира в зависимост от настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо и местно значение. Основната цел на стратегията е намиране на нови подходи, създаване на стабилна система за управление на околната среда, отпадъците и подобряване на екологичните условия в град Добрич. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата стратегия върху околната среда ще бъде положителен, тъй като с нея се цели подобряване качеството на средата за живот за всички нас. Финансови средства, необходими за прилагането на стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич не са заложени, същите ще бъдат осигурявани от общинския бюджет и други финансови инструменти.
👉С 22 гласа „За“, 2 – „Против“ и 11 „Въздържал се“ Общински съвет Добрич прие предложението на Община Добрич за тегленето на дългосрочен заем в размер на 10 000 000 лева за реализацията на инвестиционен проект “Основен ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“. Срокът за усвоявана на финансовия ресурс е 24 месеца.
• Стремежът на Община град Добрич е подобряване на качеството на градската среда чрез подходящи инфраструктурни решения. Общината планира инвестиционна програма, с която да се извършат ремонт и рехабилитация на 70 улици на територията на града. Изборът на тези улици е направен след анализ на тяхното състояние, сигнали и жалби от граждани, свързаност между квартали, както и нови обществено-икономически промени, настъпили в града.
• От началото на годината в Община град Добрич е създадена работна група с участието на външни експерти. Тази група извърши оценка, както и подробно заснемане и установяване на видовете СМР, необходими за техния ремонт и рехабилитация.
• В централната градска част ще бъдат ремонтирани улиците: „Хан Крум“, „Цар Иван Шишман“, „Тимок“, „Екзарх Антим І“, „Васил Априлов“, „Любен Каравелов“, „Адриана Будевска“, „Цар Борис ІІІ“, „Иван Вазов“, „Ген. Колев“, „Руен“, „Райко Даскалов“, „Захари Стоянов“, „Радецки“, „Люлин“, ‚Младост“, „Брацигово“, „Кап. Андреев“, „Майор Г. Векилски“, „Райко Цончев“, „Ален мак“, „Бачо Киро“, „П. Р. Славейков“, „Ерма“, „Тунджа“, „Арда“, „Янтра“.
• В кварталите предвидените за ремонт улици са: „Вардар“, „Суха река“, „Росица“, „Боряна“, „Бойчо Огнянов“, „Каменица“, „Емона“, „Ясна поляна“, „Орфей“, „Теменуга“, „Ружа‘, „Цар Освободител“, „Димитър Ковачев“, „Горски извор“, „Надежда“, „Гривица“, „Тополите“, „Първомайска“, „Ивайло“, „Войнишка“, „Армейска“, „Железничарска“, „Катюша“, „Пробуда“, „Драва“, „Любимец“, „Хан Тервел“, „Крайовски договор“, „Силистра“, „Велико Търново“, „Оборище“, „Ген. Столетов“, „Вежен“, „Загоре“, „Димитър Списаревски“, „Бузлуджа“, „Кубрат“, „Стоил Войвода“, „Александър Кръстев“, „Ген. К. Манзей“, „III–ти път“ в местността „Лозята – Гаази Баба“.
• Те ще бъдат ремонтирани със заем в размер на 10 000 000 лева. Източници за погасяване на кредита са бюджетни средства на Община град Добрич, от генерирани собствени приходи и/или обща изравнителна субсидия и целеви трансфер за капиталови разходи.
👉Одобрение получи и предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по договори № BG05M9ОP001-2.101-0093 и № BG05M9ОP001-2.103-0098, проект „Подкрепа в дома“, процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014–2020 г.
👉Бе подкрепено от Общинския съвет предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002-0096-С01, процедура за директно предоставяне на БФП№ BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
👉Общински съвет Добрич одобри и предложението на Община Добрич за преобразуването на детските градини чрез вливане
• Към момента в Общината функционират 14 детски градини, които осигуряват възможност на всяко дете да посещава детска градина в района на местоживеене. Детските градини осъществяват своята дейност в съответствие с действащата нормативна база в страната. Те разполагат със собствени сгради, добра материална база, квалифициран персонал и предлагат разнообразни съвременни форми за организация на педагогическия процес. През последните години обаче върху развитието на детските градини все по-голямо влияние оказват негативните тенденции в демографското развитие на страната, в т. ч. и на Община град Добрич, като намаляването и застаряването на населението; увеличаването на смъртността – обща и преждевременна, вътрешната и външна миграция. Анализът на данните от извършеното през м. май първо класиране показва, че през новата учебна 2021/2022 година в част от общинските детски градини броят на групите най-вероятно ще намалее. От своя страна това ще доведе до недостиг на средства по отношение на разходите за персонал, издръжка на децата и поддръжка на материално-техническата база. Предвид гореизложеното, съществува риск, през следващите години да възникне необходимостта от закриване дори на детски градини. За да минимизира този риск, през 2017 г. Община град Добрич преструктурира чрез сливане 6 (шест) общински детски градини в 3 (три). Това създаде възможност за оптимално използване на наличните ресурси – финансови, материални и човешки, и намали административната тежест. Постигнатите резултати, както и посочените по-горе негативни тенденции ни дават основание да продължим преструктурирането на детските градини.
• С прието предложение ДГ № 9 „Пчеличка“ с адреси ул. „Христо Смирненски“ № 5 и ул. „Екзарх Антим I” №2, ще се влее в ДГ № 8 „Бодра смяна“, като наименованието на детската градина ще бъде ДГ № 8 „Бодра смяна“.
• Планирано е ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав“ № 16 да се влее в ДГ № 12 „Щурче“, която се намира на ул. „Вардар“ № 67.
• ДГ № 7 „Пролет“ в ж. к. „Добротица“ № 16 ще се влее в ДГ № 25 „Весела“, която се намира в ж. к. „Дружба“ № 54.
Кои предложения не получиха подкрепа?
✅Общински съвет не одобри предложението на Община Добрич за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по финансовия инструмент, с цел реализация на инвестиционен проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“.
✅Не получи подкрепа и предложението за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг от Градски транспорт Добрич” ЕООД, гр. Добрич с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов
инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и
„Ос „Общинска банка“ АД за закупуването на 20 дизелови автобуси.
loading...