С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи във втория ден от инициативата Ден на полето/ Добруджански съюз на зърнопроизводителите На присъстващите изложители и посетители, експертите от центъра предоставиха актуална информация за възможностите за финансиране с европейски средства.
Основно интересът бе към предстоящите подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. С 25 000 евро подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще финансира младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанствата им. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще подкрепи развитието и подобряване на икономическия потенциал на селските райони чрез финансиране на проекти с до 400 000 евро за производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и други. И двете подмерки са планирани да бъдат отворен през есента на тази година.
На всички посетители бяха раздадени рекламни и информационни материали осигурени от Областен информационен център – Добрич.
ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.