Към настоящия момент състоянието на есенниците в областта е в преобладаващо добро и много добро състояние, съобщават от Областната земеделска служба. Констатацията е в резултат на извършено второ теренно обследване в периода 26 март – 03 май на 10% от площите, засети с есенници, от Експертна областна комисия, с цел установяване на състоянието им. В комисията участват членове от следните структури – ДЗИ–Ген.Тошево, ОД по безопасност на храните -Добрич, ОД на ДФ ”Земеделие” и ТЗ по Апробация и семеконтрол – гр.Добрич, НССЗ – ТОО  Добрич.

От дирекцията по земеделие припомнят количеството засяти площи с есенници, което е общо 1 332 750 дка. От тях 1 201 600 дка са с пшеница; 59 640 дка с ечемик и 71 510 дка – с рапица.

Състоянието на пшеницата и ечемика е следното: в много добро – 40%,  в добро – 55%, в средно – 5%. Към момента на обследването пшеницата и ечемика са във фенофаза “изправяне на стъбло 1-ви – 2-ри лист”.

От болестите от фитопатогенен характер, които са от икономическо значение, се наблюдава брашнеста мана – на около 5% от площите. Пшеницата е най-податлива на брашнеста мана по време на интензивен растеж и след пролетно подхранване с азотни торове. Развитието на патогена започва от най-долните листа и постепенно обхваща и горните. Влажните условия и гъстите посеви благоприятстват развитието.

Във всички агроекологични райони на областта е започнала пролетната миграция на възрастните дървеници. Земеделските стопани следва да наблюдават посевите и да следят за ПИВ /праг на икономическа вредност/, като контролът следва да бъде съобразен с добрите растителнозащитни практики.

Като цяло посевите са чисти от плевели, полетата са третирани с регистрираните за целта хербициди.

Към момента  на обследването зимната маслодайна рапица е в добро състояние, фазата на развитие е „начало на цъфтеж” и „масов цъфтеж”. Полетата в голямата си част са чисти от плевели и не се наблюдават болести от фитопатогенен характер. От типичните неприятели в посевите се констатира рапичен цветояд и рапичен стъблен скритохоботник.

По оперативни данни, набирани за нуждите на Министерство на земеделието, към 19.05.2022г. в област Добрич са засети 845 150 дка с маслодаен слънчоглед и 906 340 дка с царевица за зърно. Пролетната сеитба при слънчогледа и царевицата в по-голямата си част е приключила.

От площите със зимна маслодайна рапица са пропаднали общо 8 518 дка , които вероятно ще бъдат презасадени с пролетни култури. НДТ