Европейско финансиране за млади земеделски производители

0
310

 

Стартира приема на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. С бюджет от над 30 млн. лв. ще бъдат подкрепени  проекти на земеделски стопани на възраст между 18-40 години за създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства.

Допустими кандидати са физически лица, ЕТ и ЕООД, регистрирани по Търговския закон, които са регистрирани за първи път като земеделски стопани,и са започнали да отглеждат животни и да стопанисват земя не по-късно от 2 години към датата на подаване на проектното предложение.  Икономическия размер на стопанства на кандидатите трябва да е от 8 000 евро до 16 000 евро, измерено в стандартен производствен обем(Приложение №2 към Насоките за кандидатстване). Важно изискване за допустимост е кандидатите да притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. Ако те не притежават такива, също могат да кандидатстват при условия, че заложат в бизнес плана преминаване на обучение, за да отговорят на изискванията за допустимост.

При кандидатстването се подава Бизнес план(Приложение 3към Насоките за кандидатстване), който задължително включва увеличаване на икономическия размер на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО, и поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лв. Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години, считано от датата на сключване на административния договор.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидати е 25 000 евро, разпределена на две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се извършва до два месеца след сключване на административния договор. Второ плащане от 12 500 евро при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Национална служба за съвети в земеделието безвъзмездно ще изготвя проектните предложения на допустимите земеделски стопани за кандидатстване по подмярката.

Крайният срок за кандидатстване е 06.01.2023 г., 17:30 ч.Подаването на проектни предложения по процедурата се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден квалифициран електронен подпис. Пълният пакет документи е публикуванвсистемата ИСУН 2020 на следния линк: https://bit.ly/3fv7SKK.

Кандидатите могат да искат разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bgи в ИСУН 2020.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758