През учебната 2020/2021 година, по препоръка на учителите и заявено желание от страна на родителите, са обследвани 16 деца от ДГ 3 „Първи юни“ гр. Тервел. 1 дете от 4-та група и 1 дете от 3-та група са обследвани и насочени от РЦПППО гр. Добрич. Общо в групата за логопетична терапия в образователната институция през тази учебна година са 18 деца. Те се делят на няколко групи:

  • Шест деца с логопедична диагноза – Полиморфна дислалия;
  • Две деца – Дислалия –Ротацизъм;
  • Три деца – Дислалия – Сигматизъм;
  • Седем деца – общи нарушения на речта;

С всички се работи по утвърден от директора график, според индивидуалните потребности на детето.Основна цел на логопедичната рехабилитация са подобряване на комуникативните умения и стимулиране развитието и подобряване качеството на експресивната и инпресивната реч чрез увеличаване на обема на речниковия запас.

Методите на въздействие в процеса на работа са:нагледен картинен материал, дидактически материали от дървени и картонени пъзели, образователни игри.

Възпитателните задачи са изпълнени в самото начало на процеса на работа.Изградени са умения и навици за работа по време на логопедичните занятия и последователност на извършене на действия.

Корекционните задачи са развити и се усъвършенстват с фонемен гнозис, слуховото внимание и възприятие.Усъвършенства се артикулационния праксис чрез артикулационна гимнастика; развитие и/или усъвършенстване на фина моторика и конструктивен праксис и гнозис. При повечето деца е преминат етапът на постановка на звук и тече етапът на автоматизация и диференциация. Усилено се работи върху изграждане на граматически правилна устна изява.Подобряват се комуникативните умения при всички деца с повишаване качеството на експресивната и импресивна реч.

През летните месеци предстои обследване на всички деца в 3-та и 2-рагрупа във всички детски градини в град Тервел.

 

Изготвил:

Галина Великова-Логопед

loading...