Обнародвана е наредба за библиотечно-информационното осигуряване в училищата –
НАРЕДБА N 24 на Министерството на образованието и науката и на Министерството на здравеопазването, публикувана в бр.84 на Държавен вестник.
Благодарение на съвместните усилия на библиотечната асоциация, на професионалната библиотечна общност, на министерство на образованието
имаме нормативна уредба, регулираща училищните библиотеки.
В Глава пета, чл. 62-65 са разписани изискванията за библиотечно-информационното осигуряване.
loading...