Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 226 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.

 

 1. Детски ясли и места в тях в област Добрич

(Брой)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Заведения 12 12 12 12 13 13 13
Места 640 621 636 630 653 667 667

 

Към 31.12.2018 г. самостоятелните детски ясли в област Добрич разполагат с 587 места, а яслените групи в състава на ДГ – са 80.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2018 г. общо за област Добрич е 15.9 на 100 деца до 3-годишна възраст, като за страната е 17.3 %. Най-висока е осигуреността с места в областите Габрово (26.7%), Благоевград (23.6%) и Плевен (21.6%).

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 579 деца, или с 27 деца повече в сравнение с 2017 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 594 деца, от които момчета са 313, а момичета – 281.

 1. Деца в детските ясли на област Добрич към 31.12.

 

                                                         2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Постъпили през годината 585 569 567 574 640 552 579
Деца към 31.12. 565 563 528 539 572 576 594

 

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2018 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 87.2%, а децата на
1 година – 12.8%.

В края на 2018 г. обхватът[1] на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.6%, а за област Добрич е 14.2%. В сравнение с предходната година този показател  за страната е без изменение, а за област Добрич нараства с 0.9 процентни пункта. Обхватът на децата от областта на двегодишна възраст е 34.8%, а на децата на една година – 5.4%. Най-високи са стойностите за обхвата на децата в областите Габрово (24.1%), София (столица) (21.2%)  и Благоевград (20.8%).

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 184 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 65 от тях са медицински сестри.

 

 1. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли към 31.12
Година Медицински специалисти по здравни грижи Друг немедицински персонал
общо от тях:
медицински сестри
2012 76 71 131
2013 76 72 131
2014 78 74 133
2015 72 67 127
2016 77 69 114
2017 65 64 118
2018 71 65 113

 

[1] Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Илга ИВАНОВА, главен експерт

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 3. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 4. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 5. БЪЛГАРИТЕ
 6. РИБОЛОВ
 7. ГЮВЕЧ
 8. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 9. България – Китай 中国保加利
 10. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 13. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА