Общинският съвет на Добрич одобри формирането на две маломерни паралелки в ОУ „Никола Й. Вапцаров“.

Предложението за образуване на паралелките с по-малък брой ученици от минималния норматив е съгласувано с РУО и бе разгледано на сесията след постъпила докладназаписка от директора на учебното заведение. В нея се предлага да се гласуват две паралелки с брой ученици, по-малък от минималния норматив, както следва:

– една паралелка в 4. клас с 13 ученици;

– една паралелка в 7. клас с 14 ученици.

Направеното предложение е мотивирано с това, че посоченитепаралелки са общообразователни и единствени в училището, респективно сневъзможността да бъдат слети с други паралелки.Средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките наутвърдения за училището бюджет. НДТ