Три обек­та в об­щи­на Бал­чик са сред но­ми­ни­ра­ни­те за чет­вър­ти­те го­диш­ни наг­ра­ди в ту­риз­ма’ 2019. Ар­хи­тек­тур­но-пар­ков ком­плекс “Дво­ре­ца”, Уни­вер­си­тет­ска бо­та­ни­чес­ка гра­ди­на в Бал­чик и Те­кето в Об­ро­чи­ще са сред 249-те ат­рак­ции в ка­те­го­рия “Из­бо­рът на бъл­га­ри­те”, кои­то се със­те­за­ват за от­ли­чия­та.

От об­ласт­та са пред­ло­же­ни още пет обек­та в съ­ща­та ка­те­го­рия – два в Доб­рич и три в Ка­вар­на. То­ва са съот­вет­но Дом-па­мет­ник “Йор­дан Йов­ков” и Ху­до­жес­тве­ната га­ле­рия в Добрич, нос Ка­лиак­ра – ар­хео­ло­ги­чес­ки ре­зер­ват “Ка­лиак­ра”, Ис­то­ри­чес­кият му­зей  и храм “Св. вмчк Георги” в Каварна.

В ху­до­жес­тве­на­та ка­те­го­рия “Ту­ри­зъм в Бъл­га­рия за 2019 г. в ин­тер­нет блог” е но­ми­ни­ра­на пуб­ли­ка­ция­та на Ан­дрей Ан­дреев (andrey-andreev.com) “От Ка­лиак­ра до Ду­ран­ку­лак – Ед­на про­лет­на раз­ход­ка по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие”, опис­ва­ща по­чив­ка в ре­гио­на.

Елек­трон­но­то гла­су­ва­не ве­че за­поч­на. Он­лайн во­тът ще оп­ре­де­ли но­си­те­ли­те на при­зо­ве­те в 16-те ка­те­го­рии на кон­кур­са. До 6 де­кем­ври на www.tourismawards.bg все­ки мо­же да гла­су­ва ед­нок­рат­но за един учас­тник от вся­ка ка­те­го­рия (от­чи­та се ед­но гла­су­ва­не от все­ки IP ад­рес). Наг­ра­де­ни­те ще бъ­дат обя­ве­ни на офи­циал­на це­ре­мо­ния в Со­фия на 16 де­кем­ври.

 

loading...