В БАЛЧИК ДАНЪК ИМОТ ЗА ВТОРО ЖИЛИЩЕ В КУРОРТ СЕ ОКАЗА НОВ КАЗУС

0
1268

 

Предложенията за поскъпване на данъка за второ жилище в курорт не бяха приети на последната редовна сесия за годината на балчишкия парламент днес. Общинският съвет не прие проектопромените в Наредбата за местните данъци в община Балчик с 10 гласа „въздържал се“ и 8 „за“.

Предложението на кмета като вносител е продиктувано от изменения в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2019. Според тях най-мал­ко два пъ­ти се по­кач­ва да­нък нед­ви­жи­мо иму­щес­тво за вто­ро жи­ли­ще, кое­то не е ос­нов­но и не е ка­те­го­ри­зи­ра­но по За­ко­на за ту­риз­ма. Об­щи­на Бал­чик пред­ложи най-нис­ка­та став­ка по за­кон. Това означава покачване на сегашните 1,8 на 5 на хи­ля­да от да­нъч­на­та оцен­ка за на­цио­нал­ни и бал­нео­ле­чеб­ни ку­рор­ти ка­то Бал­чик, Ал­бе­на, Фиш-Фиш и Туз­ла­та, а за Кра­не­во – ка­то ку­рорт от мес­тно зна­че­ние, на 4,5 про­ми­ла.

Бюджетната комисия, с председател Ася Христова, не прие промените в наредбата поради кратките срокове за мнения и становища, а приемането и не дава възможност на местните жители да определят основно жилище и второ, които имат такива. С неприемането на предложените промени за увеличаване на данък сгради ще остане в сила действащата наредба, се казва в решението на комисията.

Кметът Николай Ангелов реагира, като коментира, че се нарушава законът и се ощетява новия бюджет с между 500 хиляди и 1 милион лева. Той посочи, че е длъжен да внесе актуализацията на подзаконовия нормативен акт, в противен случай подлежи на съдебна отговорност за неспазване на законовите изисквания.

„Сметната палата щеше да ме подведе под съдебна отговорност за причиняване на щети. Ако имах силата, щях да ви съдя за причиняване на щети. Законът е приет, а Общински съвет казва „Не“ на 1 милион приходи в следващия бюджет“, обърна се кметът към съветниците.

Дали ставката, записана в закона или подзаконовия нормативен акт, ще определи размера на данъците за 2019 г., директорът на данъчната дирекция Магдалена Георгиева коментира, че ще изчакат решението на областния управител. Досега такъв казус не е имало. Промените засягат всички, които имат повече от едно жилище, съобщи Радио Варна.