ВОДАТА В КВАРТАЛ ПАСТИР Е ГОДНА САМО ЗА БИТОВО-ХИГИЕННИ ЦЕЛИ

0
1031
Point of view shot of a man pouring a glass of fresh water from a kitchen faucet

 

Предвид възникналата кризисна ситуация вследствие замърсяване на водопроводната мрежа в кв. „Пастир“, гр. Генерал Тошево с препарати за растителна защита и издадената Заповед от директора на РЗИ – Добрич за временно спиране водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели от жителите на квартала, предоставяме на всички засегнати граждани следната информация:

Във връзка с постъпили писма от заместник-министъра на РРБ   и „ВиК-Добрич“ АД за отмяна на въведената забрана; доклад от главния инженер на „ВиК Добрич“ АД относно оценка на обема и степента на опасност, както и предприетите от ВиК оператора мерки (периодично, многократно промиване на водопроводната мрежа на кв. Пастир, гр. Ген. Тошево) – изпратен на вниманието на главния държавен здравен инспектор и НЦОЗА, гр. София; писма на „ВиК Добрич“ АД,  съответно до министъра на здравеопазването и министъра на РРБ, с приложени резултати от лабораторни анализи; експертно становище на НЦОЗА, гр. София; писмо на Министерство на здравеопазването с Изх. №16-08-57/ 16.05.2019 г. и Решение от проведено на 16.05.2019 г.  в 15.00 часа заседание на Областния щаб за изпълнение на Областен план за защита при бедствия, със Заповед на директора на РЗИ-Добрич е възстановено подаването във водопроводната мрежа и използването само за битови -хигиенни цели на водата в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, считано от 16.05.2019 г.

Забраната остава  в сила  по отношение използването на водата за питейни цели и за готвене.     

РЗИ – ДОБРИЧ