У В Е Д О М Л Е Н И Е               

По силата на приетото на Общото събрание решение „Албена Холдинг” АД /старо наименование „Албена 2000“ АД/ уведомява своите акционери ,че започва изплащането на дивидент за 2018 година, считано от 20.08.2019 година.

Изплащането се извършва чрез клоновата мрежа на ТБ „Експресбанк” АД, в периода 20.08.2019 година – 20.08.2024 година.

Акционерите получават припадащия им се дивидент за 2018 година, намален с формираните за това публични задължения.

Във всички случай, изплащането на дивидент става след представяне на документ за самоличност.

Изпълнителен директор:

 Недялка Великова

/Недялка Великова/

Коментирай