Актуализация на наредбата за местните такси и цени на услуги предлага Община Балчик

0
151

Актуализация на наредбата за местните такси и цени на услуги предлага Община Балчик. Основната цел е привеждане в съответствие с актуалните редакции на приложими закони и подзаконови национални и международни актове.

Едната от редакциите е по протест на прокуратурата в раздел такса битови отпадъци, отмяна на текст в чл.17, ал.1 от Наредбата „и не са тяхно основно жилище„ като незаконосъобразен.

Чл. 17 (1) Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, които не се използват през цялата година и не са тяхно основно жилище. Освобождаването се осъществява на основание подадена в Общинска данъчна служба гр. Балчик декларация от всички собственици или ползватели на имота до 31 декември на предходната година по образец, одобрен със заповед на кмета на Община Балчик.

Отмененият чл.81 в ЗМДТ налага и отмяна на събирането на такси за ползване на детски ясли и детски градини – нещо, което е преустановено от април миналата година.

Актуализация е предвидена и в цените на Историческия музей. Ново предложение е въвеждането на такса от 5 лева за дете, участващо в образователни програми, организирани от културното ведомство. „Таксуване на децата е заради материали, които се ползват за участие в образователна програма“ – разясни Радостина Енчева – директор на институцията. Участието на възрастните се предлага да струва 15 лева, а за деца в групи – по 3 лева.

Обществено обсъждане е насрочено на 01.02.2023г. от 10,00 часа в заседателната зала на администрацията, а до средата на февруари граждани и организации имат възможност да дадат мнения и препоръки по обявения на сайта на администрацията проект.

Становища може да се изпращат на хартиен носител: гр. Балчик, пл. „21 септември” № 6, информационен център, както и по електронен път: mayor@balchik.bg

БНР