През периода януари-септември 2020 г. на работа в област Добрич са постъпили 7405 безработни лица. Само през септември 2020 г. в заетост са включени 524 безработни лица. Близо 88% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. Продължиха действията на трудовите посредници за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. 51 младежи на възраст до 29г. са започнали работа през месеца. През септември 2020 г. на работа са устроени и 27 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 550 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 467 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на образованието (124). Следват преработваща промишленост (108), търговия (69), хотелиерство и ресторантьорство (42). По програми и мерки за заетост, и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 83 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 349 лица. В края на месец септември 2020 г. те са 4598, със 132 повече от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 5,8%[1]. В сравнение със септември 2019 г. броят на регистрираните безработни нараства с 1550 лица, а равнището на безработица е с 2 процентни пункта по-високо.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през септември 2020 г. е 1822, при 1688 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 4,1%, с 0,3 процентни пункта по-високо от август 2020 г. В сравнение със септември 2019 г. се отчита ръст с 2,1 процентни пункта на равнището на безработица и увеличение с 910 лица на регистрираните безработни.

Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278 от 12.10.2020г.)

От 26 октомври 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278 от 12.10.2020г.) с приложени образци на документи, в която се посочват условията и изискванията към кандидатите за получаване на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 извънредна епидемична обстановка и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от  2020 г. С измененията и допълненията на ПМС 151/03.07.2020 г., приети на 12.10.2020 г. от Министерския съвет с Постановление № 278/12.10.2020 г. продължава предоставянето на подкрепа на предприятия, на които пандемията от коронавируса COVID-19 и свързаните с нея последствия оказа силно негативно влияние върху икономическото им състояние, а оттам и на възможностите им за запазване на заетостта на персонала в тях.

Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278 от 12.10.2020г.) е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за м.август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г.

В рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта” на сайта на Агенция по заетостта са публикувани Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване и приложени към нея образци на документи и указания/инструкции за попълването им. Работодателите имат възможност да преценят и изберат кога и по какъв начин да подадат документи за кандидатстване по настоящото Постановление, в съответствие с публикуваната информация – https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/

 Продължава набирането на заявки от работодатели за наемане на младежи за стажуване или обучение по време на работа по схема „Младежка заетост”

Припомняме, че за участие в проекта заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.

Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки се обработват по реда на тяхното подаване.

Подробна информация за процедура „Младежка заетост” и актуалните документи можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/

     Бюрата по труда продължават да набират и заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост”

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

От началото на годината в област Добрич 26 лица са включени в заетост като детегледачи по проекта.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление за участие може да намерите тук: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/ 

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна

loading...