През изминалия декември за трета година джа­мии­те в Бал­чик и Тер­вел реализираха съвместна инициатива “Иг­рач­ки и слад­ки­ши”. По­да­рих­ме иг­рач­ки и ла­ком­ства на 200 де­ца от две­те об­щи­ни, съоб­щи има­мът от Бал­чик  Ех­лин Аро­нов. По­се­те­ни са се­ла­та Кре­ме­на, Три­гор­ци, Прес­па, Стра­жи­ца, Ор­ляк, Каб­леш­ко­во, Чес­ти­мен­ско и гр. Тер­вел.

Не­ка но­ва­та го­ди­на ни до­не­се спо­соб­ност­та да вяр­ва­ме в то­ва, кое­то пра­вим, без да гу­бим вре­ме, да пра­вим доб­ри де­ла за чо­ве­чес­тво­то от все­ки език и ре­ли­гия, да бъ­дем по­лез­ни и да ра­бо­тим. С те­зи ду­ми Аро­нов по­же­ла на всич­ки Тво­ре­цът да им да­ва здра­ве и мъд­рост.

Джамията в Балчик благодари и на общинското ръководство за от­пус­на­ти­те сред­ства за отоп­ли­тел­на тех­ни­ка.

Албена ИВАНОВА

https://bnr.bg/varna