Окръжен съд – Добрич не даде ход на дело, образувано по искова молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД – село Църква, община Балчик, заради неизплатени трудови възнаграждения на работници. Делото бе отложено поради нередовно призоваване на длъжника – призовката не му е била връчена в 7-дневен срок преди насроченото за днес заседание. По тази причина съдът отложи първото съдебно заседание за 19 март.

Производството е образувано по искова молба на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София, в която се твърди, че дружеството, в качеството му на работодател, не е изплатило трудовите възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите му за повече от два месеца. На това основание ищецът иска да бъде установена неплатежоспособността на „Евроманган“ и да се открие  производство по несъстоятелност на дружеството.

По делото е назначена съдебно – счетоводна експертиза, която трябва да извърши проверка на счетоводството на ответното дружество и да изследва финансовите му данни за периода от началото на 2016 г. до края на 2018г., както и за периода юли – септември 2018 година. Експертизата трябва да даде отговор на въпросите какъв е размерът на задълженията на „Евроманган“ към работниците му, в какъв размер е задължението към всеки един от тях и какъв процент са те спрямо общия брой на наетите работници. Ще се изяснява още има ли проверяваното дружество финансови затруднения, какъв характер имат те – временен, траен или необратим и в състояние ли е бил ответникът да покрива краткосрочните си задължения за посочените периоди. Ще се търси отговор и на въпроса има ли „Евроманган“ наложени обезпечителни мерки от данъчната администрация.

Съдът задължи проверяваното дружество да представи заверен препис от годишни финансови отчети за периода 2015-2018 г., баланс, опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата, както и списък на кредиторите с посочване вида, размера и обезпеченията на вземанията им.

 

loading...