О  Б  Я  В  А

“ЦПЗ Д-р П. Станчев-Добрич” ЕООД

обявява публичен търг с тайно наддаване

за отдаване под наем на недвижим имот 

Площ от 1 (един) квадратен метър на І-я етаж, входно помещение – стълбищна площадка, в сградата на центъра в гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” 24, с предназначение за поставяне на апарат за продажба на топли напитки.

Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години, считано от подписването на договора за наем.

Начална тръжна месечна цена: 200 (двеста) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 30.09.2020 год. в 9.00 часа, в заседателната зала на “ЦПЗ Д-р П. Станчев-Добрич” ЕООД, гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” 24.

Депозитът за участие във вид на парична сума, в размер на 240 (двеста и четиридесет) лева, се заплаща в брой в касата на дружеството в сградата на центъра, етаж 1, кабинет  4, в срока за подаване на заявленията за участие.

Тръжната документация може да се получи до 15.00 часа на 29.09.2020 год., в  сградата на центъра, етаж 1, кабинет  7, срещу заплащането на 40 (четиридесет) лева.

Заявленията за участие се подават в 9.00 часа на 30.09.2020 год., в    заседателната зала на “ЦПЗ Д-р П. Станчев-Добрич” ЕООД, гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” 24.

Информация може да се получи на тел. 058 602 655 или на адрес гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” 24, сграда на ЦПЗ, етаж 1, кабинет 7.

 

loading...