Придвижването на хо­ра­та с дви­га­тел­ни ув­реж­да­ния е зат­руд­не­но. То­ва алар­ми­ра 70-го­диш­ният Ис­маил Алиев от ул. “Ра­ков­ски” в Балчик. Той е при­ко­ван в ин­ва­лид­на­та ко­лич­ка преди пет го­ди­ни, ко­га­то гу­би кра­ка си и от­то­га­ва “ка­те­ри” стъл­би­те с па­те­ри­ци. Вся­ко вли­за­не в сгра­да е ис­тин­ско из­пи­та­ние, кое­то прео­до­ля­ва ви­на­ги с чуж­да по­мощ. Не­рав­нос­ти­те по тро­тоа­ра съ­що са преч­ка за труд­но­под­виж­ни­те и нез­ря­щи, ка­за още той и нас­тоя да има по­мощ­ни па­ра­пе­ти към стъл­би­те, а раз­би­ти­те стъл­бищ­ни прос­тран­ства да се ре­мон­ти­рат, съобщи кореспондентът на Радио Варна в Балчик Албена Иванова.

Въп­ро­сът с не­дос­тъп­на­та град­ска сре­да е пос­та­вян пред об­щин­ско­то ръ­ко­вод­ство, ка­за пред­се­да­те­лят на клуб за хо­ра­та с ув­реж­да­ния “Хи­нап” Дим­ка Ма­ле­ва. Има­ме из­вес­тен ус­пех – обо­со­би­ха се пар­ко­мес­та за ин­ва­ли­ди, но са­мият клуб след об­но­вя­ва­не­то ня­ма удобен подход. Част от хо­ра­та не по­се­ща­ват клу­ба по та­зи при­чи­на. Има­ме обе­ща­ние и сме в очак­ва­не, че ще се направи, по­со­чи тя.

И в бол­ни­ца­та се вли­за са­мо през спеш­ния ка­би­нет, град­ският тран­спорт не се из­пол­зва по­ра­ди съ­ща­та при­чи­на – труд­ност при кач­ва­не и сли­за­не, ко­мен­ти­ра Ма­ле­ва.

През 2019 г. Съю­зът на ин­ва­ли­ди­те в Бъл­га­рия навършва 30 години. На 28 май т.г. клуб “Хи­нап” ще от­бе­ле­жи съ­ща­та го­диш­ни­на. “То­ле­ран­тни сме и ис­ка­ме да бъ­дем рав­ни с дру­ги­те, да мо­жем да се дви­жим на сво­бо­да”, по­со­чи ръ­ко­во­ди­те­лят на об­щес­тве­на­та ор­га­ни­за­ция.

Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­го­во­ри, че пое­тап­но се по­доб­ря­ва сре­да­та, всич­ки но­ви тро­тоа­ри и ули­ци са със съот­вет­ни­те ско­ся­ва­ния. “Във все­ки един от проек­ти­те, кои­то осъ­щес­твя­ва­ме, сме взе­ли пред­вид пот­реб­нос­ти­те на хо­ра­та с ув­реж­да­ния. Ня­ма не­що, кое­то да е ре­мон­ти­ра­но и  из­гра­де­но в близ­ки­те го­ди­ни, къ­де­то да не е оси­гу­рен дос­тъп”, коментира Ан­ге­лов.

Към по­ве­че­то об­щес­тве­ни сгра­ди има дос­тъп, каза той, а по от­но­ше­ние на стъл­бищ­ни­те прос­тран­ства зая­ви, че не мо­же на всич­ки да се оси­гу­рят рам­пи. Ви­на­ги има око­лен мар­шрут, по кой­то да се дос­тиг­не до да­де­на точ­ка, до­пъл­ни кметът.

От 3 юни на гише в Общинска данъчна служба в Балчик ще може да бъдат плащани услуги, извършвани от общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство”, което се измести в сградата на бившия техникум. Това са тъжни и весели ритуали, наеми, услуги с техника, съобщи инж. Екатерина Стоянова – управител на БКС.