Фирма „К 2” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”  по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта бе повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрено пилотно за България технологично решение, което е постигнато с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Обща стойност: 1 809 500,00 лв., от които 923 652,50 лв. европейско и 162 997,50 лв. национално съфинансиране.