Във връзка с успешно изпълнение на проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „К 2” ООД проведе кръгла маса, на която бяха представени постигнатите резултати. На събитието бяха поканени както предприятия, осъществяващи същата дейност (производство на мебели от дървесина), така и други заинтересовани страни от мебелния сектор.

На събитието бе представена информация относно ефекта от въвеждането на пилотната технология в производството на предприятието, с което другите предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси да се насърчат да въведат същото или подобни ресурсоефективни решения.

Общата цел на изпълнения проект е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрено пилотно за България технологично решение, което е постигнато с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

 

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Обща стойност на проекта възлиза на 1 809 500,00 лв., от които 923 652,50 лв. европейско и 162 997,50 лв. национално съфинансиране.

 

 

loading...