ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАТОРИТЕ НА КООПЕРАЦИЯ „ДЕМОКРАЦИЯ“ – ЕИК 834003178
Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ „ДЕМОКРАЦИЯ“ – ЕИК – 834003178, със седалище и адрес на управления: гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 8, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно Общо събрание на кооператорите на 4.04.2020 година, от 9.00  /девет/ часа в зала – I етаж в сградата на Народно читалище „Светлина 1941“ в град Генерал Тошево, при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 година
3. Отчетен доклад на КС за 2019 година
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 година и одиторския доклад за 2019 година, приемане на решение относно финансовия резултат на кооперацията за 2019 година.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2019 година
6. Избор на одитор на кооперацията за 2020 година
7. Други
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден в 10 /десет/ часа, на същото място и при същия дневен ред.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
loading...