ОБЯВА

Управителният съвет на ЗК „Орлова могила“ – село Орлова могила, община добричка, област добрич, вписана в Търговския регистър с ЕИК 83401915, на основание чл. 16, ал.3, т.2, от ЗК и член 26 /1/ от Устава на кооперацията, свиква своите членове на:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,

Което ще проведе на 2 юли 2022 година, от. 9.00 часа, в стопанския двор на кооперацията на село Орлова могила, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане и освобождаване на член-кооператори
  2. Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет за 20221 година
  3. Отчетен доклад за дейността на КС за 20221 година
  4. Пришечмане на ГФО за 2021 година
  5. Вземане на решение за прехвърляне на търговско предприятие на ЗК „ОРЛОВА МОГИЛА“, по реда на чл. 15 от Търговския закон
  6. Вземане на решение за даване правомощия на председателя да склъчвяа договори с ДФЗ и други кредитни институции
  7. Разни

При лирпса на кворум, на основание чл. 17, ал.2, от ЗК, събранието ще се порведе в същия ден, на същото място и при същшия дневе ред, уедеин чмяас по-къйсно.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ