ПОКАНА
УС на ЗК „Безмер“, село Безмер, област Добрич, свиква на 26.06.2021 година /събота/, от 09.00 часа, в столовата на ЗК „Безмер“, село Безмер, Годишно отчетно-изборно събрание, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори в ЗК „Безмер“, село Безмер
2. Отчетен доклад за дейността на УС на ЗК за стопанската 2019/ 2020 година
3. Отчетен доклад за дейността на КС на ЗК през стопанската 2019/ 2020година
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет за стопанската 2019/2020 година
5. Приемане на Одиторски доклад за стопанската 2019/ 2020 година
6. Избиране на одитори за 2021 година
7. Утвърждаване разходите за дейността на КС за стопанската 2020/ 2021 година
8. Избор на нов УС, нов КС и Председател на ЗК „Безмер“, село Безмер
9. Приемане на решение за упълномощаване на Председателя на ЗК „Безмер“ за ползване на финансови институции на инвестиционни и оборотни кредити за закупуване на земя, земеделска техника, сгради, инвентар и реализиране на проекти по ПРСР
Забележка:
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след обявеното време, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
УС на ЗК „БЕЗМЕР“, с. Безмер

 

loading...