П О К А Н А

На основание Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич, отлага провеждането на годишно отчетно-изборно събрание и кани своите член-кооператори на        10 април 2021 година от 09:00 ч. в салона на НЧ “Пробуда“, кв. Рилци. При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място при същия

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Приемане и освобождаване на член-кооператори;

2.Отчет на Управителен и Контролен съвет за дейността им през стопанската 2019/2020г.;

3.Приемане на годишния финансов отчет за 2020г.;

4.Приемане и утвърждаване на промените в устава на кооперацията, съобразно промените в ЗК;

5.Вземане на решение за даване на мандат на УС за разпореждане с движимо и недвижимо имущество, във връзка със сключване на договори за кредит с търговски банки, ДФ Земеделие и други кредитни институции;

6.Избор на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

От УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич

loading...