Днес – 13 август 2019 г., областният управител Красимир Кирилов издаде заповед, съгласно която се указват изрично 10-километрови зони около промишлените свинеферми на територията на област Добрич, в които е забранено влизането в горите и събирането на трюфели.

Припомняме, че забраната и въведените 20-километрови зони породиха недоволство от хора, занимаващи се със събирателска дейност на трюфели. На проведеното редовно заседание на Областна епизоотична комисия на 12.08.2019 г., се взе решение да бъде определен периметър от 10 км около големите комплекси и бяха приети мерки за неразпространение на заразата на Африканска чума от хората, влизащи в горите, в това число – да извършват дезинфекция и ползват в горите различни от ежедневните обувки.

Тези мерки са посочени в същата заповед, като тя е изпратена за сведение и изпълнение до Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, Областна дирекция на МВР – Добрич, на кметовете на общини на територията на област Добрич и на Териториалните поделения на Държавно горско и ловно стопанство, като контролът по изпълнението й ще се следи лично от областния управител.

Пълният текст на заповедта на областния управител:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич
9300 Добрич, ул. „Независимост“ №5
тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249
е-mail: governor@dobrich.government.bg
web: www.dobrich.government.bg

З А П О В Е Д
№ ОКД-11-02-8
Добрич, 13.08.2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с моя
Заповед № ОКД-14-02-2 от 02.08.2019 г. за удължаване на бедствено положение на
територията на Област Добрич, както и във връзка с Писмо на Министъра на земеделието, храните и горите с изх. № 91-726 от 29.07.2019 г. и във връзка с взетите решения на заседание на Областна епизоотична комисия от 12.08.2019 г., с цел постигане на пълна координация и взаимодействие за ликвидиране на последствията във възникналите огнища на Африканска чума по свинете,
НАРЕЖДАМ:
I. Определям 10-километрова зона около промишлените свинеферми на територията на Област Добрич, в която да се преустанови събирането на трюфели.
Зоната включва следните населени места:
 10 км зона около село Козлодуйци – с. Златия, град Добрич, с. Малка
Смолница, с. Смолница, Врачанци, с. Стефан Караджа, с. Паскалево, с. Козлодуйци, с. Ловчанци, с. Росеново;
 10 км зона около село Дъбовик – с. Узово, с. Къпиново, с. Зограф, с.
Пчеларово, с. Сливенци с. Овчарово, град Генерал Тошево, с. Равнец, с. Дъбовик, с. Присад, с. Пленимир, с. Петлешково, с. Генерал Колево, с. Методиево;
 10 км зона около село Къпиново – с. Присад, с. Дъбовик, с. Равнец, град
Генерал Тошево, с. Пчеларово, с. Зограф, с. Къпиново, с. Снягово, с. Кардам, с. Узово, с. Градини, с. Огражден, с. Изворово;
 10 км зона около село Септемврийци – с. Челопечене, с. Видно, с.
Пролез, с. Пролез, с. Травник, с. Белгун, с. Септемврийци, с. Нейково, с. Твърдица, с. Било, с. Сираково, с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, с. Черноморци;

 10 км зона около село Карапелит – с. Медово, с. Бенковски, с. Енево,
Миладиновци, с. Ловчанци, с. Гешаново, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Тянево, с. Дряновец, с. Фелдфебел Денково, с. Карапелит, с. Самуилово;
 10 км зона около село Ловчанци – с. Тянево, с. Камен, с. Фелдфебел
Денково, с. Лясково, с. Полковник Иваново, с. Росеново, с. Гешаново, с. Карапелит, с. Козлодуйци, с. Смолница, с. Миладиновци, с. Енево, с. Малка Смолница, с. Самуилово, с. Златия.
II. Събирачите на гъба „трюфел“:
1. Да събират гъбата в райони отдалечени на 10 км от промишлените свинеферми,
като задължително носят позволителното за ползване на недървесни горски продукти.
2. Да влизат в горите с не повече от 2 /две/ кучета, като носят в себе си
ветеринарномедицинския паспорт и да го предоставят за проверка.
3. В горите да се влиза с различни обувки от ползваните в ежедневието, които след
това да бъдат дезинфекцирани.
4. Да сигнализират при нерегламентирано влизане в горите и установяване на
бракониери, както и при откриване на мъртви прасета.
III. Във връзка с определената 10 км зона по т. I директорите на Териториалните
поделения на Държавно горско и ловно стопанство да предоставят на ползвателите на гъба „трюфел“ картен материал с нанесени участъци, в които не могат да упражняват дейността си.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...