Заповед № 874/05.10.2021 г. на кмета на община Каварна за удължаване на срока на обявеното със заповед № 867/30.09.2021 г. бедствено положение за част от територията на община Каварна, с. Камен Бряг – местност Яйлата

ЗАПОВЕД

№ 874/ 05.10.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия и съгласувателно писмо изх. № ОМП-04-42#14 от 05.10.2021 г. на Областния управител на област Добрич, във връзка със заседналия на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Vera Su” ИМО  № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама, в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг, община Каварна и предвид съществуваща опасност от увреждане здравето на екипажа и/или загуба на човешки живот, и/или предотвратяване настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда, и изпълнение на мерките, определени в Заповед № 867/30.09.2021 г. за обявяване на бедствено положение

НАРЕЖДАМ:

1. Удължавам срока на обявеното със заповед № 867/30.09.2021 г. бедствено положение за част от територията на община Каварна, с. Камен Бряг – местност Яйлата, при граници: Национален археологически резерват (НАР) „Яйлата“ и защитена местност Яйлата, попадаща в границите на  защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051– местност „Яйлата“ с 30 (тридесет) дни, считано от 17:00 на 07.10.2021 г.

2. Остава в сила въвеждането на общинския план за защита при бедствия.

3. Да продължи изпълнението на  разпоредените в т. III и т. IV от заповед № 867/30.09.2021 г. мерки за овладяване на бедствието и временни ограничения, като същите се изпълняват от екипи на следните структури:

– структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;

– ОДМВР – Добрич;

– ГПУ – Каварна към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас;

– Община Каварна;

– Изпълнителна агенция „Морска администрация“;

– Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;

– формирования от Българската армия;

Заповедта да се доведе до знанието на ръководителите на горепосочените структури за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Каварна.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на Министъра на вътрешните работи и Областния Управител на област Добрич.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на община Каварна