ТРАЙНО НАМАЛЯВА ПРЕСТЪПНОСТТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ОТЧИТАТ ОТ ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА

0
251

На 24 март 2022 г. Окръжна прокуратура Добрич проведе своето отчетно годишно събрание. За втора поредна година  Окръжна прокуратура Добрич отчете спад в броя на наблюдаваните и новообразуваните производства и преписки по следствения надзор през 2021 г. Като основна причина за тази тенденция, е отчетеното  намаление на общата регистрирана престъпност в Област Добрич, което от години е траен процес и има по-скоро криминологично обяснение. В отчетното годишно събрание участваха г-жа Росица Славова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, г-н Огнян Дамянов – член на ПК на ВСС, прокурор Пламен Костадинов от Апелативна прокуратура – Варна, всички прокурори от Окръжна прокуратура – Добрич, районният прокурор и двамата заместник-районни прокурори на Районна прокуратура – Добрич, заместник – председателят на Окръжен съд – Добрич г-н Петър Монев, председателят на Административен съд г-жа Красимира Иванова, и.ф. директор на ТД „Национална сигурност“ – Добрич г-н Юри Печански, представител на ОД на МВР – Добрич.

Административният ръководител на структурата Радослав Бухчев представи основните акценти в работата на прокуратурите в съдебния район на Окръжна прокуратура – Добрич за изминалата година. Прокурор Бухчев започна с това, че за втора поредна година прокурорите и следователите се наложи да работят в условия на епидемична обстановка, което създаде редица затруднения, но качеството на извършената работа и издадените прокурорски актове е запазено през 2021 г.

В изпълнение на заложените от главния прокурор приоритети в началото на 2020 г. и през 2021 г. прокуратурите от областта продължиха съвместната дейност с органите на МВР с насоченост противодействие и намаляване на битовата престъпност, включително посегателствата по отношение на възрастни хора, разкриване и разследване на престъпна дейност с предмет наркотични вещества, противодействие на престъпленията по транспорта.  Проведените специализирани полицейски операции от полицията в координация с прокуратурата доведоха до устойчиво намаляване броя на извършените престъпления в областта.

Независимо от неблагоприятната (епидемична) среда, трайно се запазва високото ниво на срочност на проверките, на разследване на делата, както и на произнасянията от прокурорите по всички видове надзори.

3 639 е броят на преписките, по които прокурорите в региона са работили през миналата година, като 97,25 % от тях са решени. Устойчива е тенденцията за много висок процент на приключване на преписки в края на отчетния период.

През 2021 г. от прокурорите в област Добрич са наблюдавани 4 575 досъдебни производства. Запазва се тенденцията за намаляване на броя на новообразуваните дела, което е пряк резултат от трайната тенденция за намаляване на престъпността на територията на област Добрич. Новообразуваните досъдебни производства през 2021 г. са 1 738. През годината прокурорите в областта са работили по 594 бързи производства.

В съда са внесени 792 прокурорски акта, от които 271 са обвинителни актове, 440 са предложения за споразумения и 95 са предложения за освобождаване  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

През 2021 г.  на съд са предадени 828 лица, а осъдените с влязла в сила присъда лица са 829.

Налице е спад в престъпленията против личността, намаляване на досъдебните производства за престъпления против собствеността и стопанството, лек спад при документните престъпления и престъпленията против реда и общественото спокойствие. Наблюдава се и тенденция към намаляване броя на наблюдаваните досъдебни производства, свързани с незаконен трафик на хора, както и на тези, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества.

Броят на делата с предмет пране на пари, еврофондове, престъпления против правата на гражданите, компютърни престъпления, корупционни и данъчни престъпления се запазва относително еднакъв.

През 2021 г. в Добричкия съдебен район са наблюдавани 56 досъдебни производства, свързани с т.н. корупционни престъпления, от които 4 са внесени в съда, а с влязла в сила осъдителна присада са 3 лица. През 2021 г. са наблюдавани общо 75 досъдебни производства, свързани с извършени данъчни престъпления. От тези дела в съда са внесени 10 срещу 10 лица, като 9 лица са били признати за виновни с влязъл в сила съдебен акт.

През отчетния период са регистрирани 4 умишлени убийства, които са разкрити. Две досъдебни производства за извършени убийства са внесени в съда, а осъдените с влезли в сила през 2021 г. осъдителни присъди за убийства са 3 лица.

Окръжният прокурор на Добрич отбеляза, че през 2021 г. значително се е подобрила атмосферата на работното място на магистратите и служителите, подобрила се е работата по отношение медийната политика.

Като приоритети за 2022 г. административният ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич  посочи, че в област Добрич ще продължи съвместната работа на прокуратурата и органите на МВР в насока противодействие и намаляване на битовата престъпност и посегателствата срещу възрастни хора, разкриване и разследване на престъпна дейност с предмет наркотични вещества, активизиране дейността по неприключените две и повече досъдебни производства, водени срещу един обвиняем, противодействие на престъпленията по транспорта,  както и на тези, свързани с тежката престъпност, корупцията, изпирането на пари, злоупотреби с фондове и имущество на ЕС, данъчни и финансови престъпления и незаконен трафик на хора и наркотици, както и намаляване броя на делта със срочност на разследване над 3 години.

В заключение прокурор Радослав Бухчев акцентира върху факта, че хората са най-важният елемент и залог за успеха на всяка една структура и грижата за работната среда и условия на труд също ще остане приоритет.

След доклада всички участници в съвещанието се включиха в дискусия по основните акценти от него, по актуални теми от обществено значение и по важни приоритети за настоящата 2022 година.

На съвещанието бе дадена висока оценка на работата на прокурорите в региона и бе изразено удовлетворение от постигнатите резултати. НДТ