Състоя се публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна

0
132
Публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2022 година с местната общност се състоя на 21.11.22г. от 11 ч. Кметът Елена Балтаджиева обясни причините и мотивите, които налагат приемането й. В бюджета на община Каварна е необходимо да се отрази осигурено финансиране на обект „ Реконструкция и рехабилитация на ул.“Гларус“ в гр.Каварна в размер на 1910613 лв., по повод сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и Общината. 290 000 лв. е необходимо да се осигурят като допълнителни средства за разплащане и възникнали допълнителни ангажименти поради непълно зададени в първоначалния проект разходи пък за приключването на проекта „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ„ Ст.Караджа“.
Получени са допълнително средства за капиталови разходи в размер на 360 000 лв. и се предлага те да бъдат разпределени както следва:
“Подобряване на условията за заетост на младите хора в сектора на туризма“, финансиран по национална програма ИНТЕРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ, за финансовата корекция са необходими осигурени средства за разплащането им в срок в размер на 27 280лв.
Приключват процедурите по придобиване на автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, и постигане на по-ниски цени за придобиването им, предлага се реализираните икономии да се заложат за придобиване на сметосъбиращ автомобил тип двураменен контейнер, на стойност 15307 лв. , самосвал с кран – 260 000лв. , машина цистерна за дезинфекция – 110 000лв.
В разясненията си по актуализацията на бюджета, Балтаджиева обърна внимание, че към отделните бюджетни звена на общинския бюджет трябва да се предвидят допълнителни средства заради рязкото повишаване на цените на електрическата енергия, горивата, услугите и храните.
Приключилата ликвидация на „Каварна“ ЕООД води до необходимост да се предвидят 111 500 лв. за разплащане, насочени към НАП, доставчици, изпълнителни дела, данъци и заплати на персонала. Кметът допълни, че бившият управител на „Каварна“ ЕООД е представил надлежен списък по пера, за изплащане на необходимите задължения.
В заключение, градоначалникът изтъкна че е „изключително важно Общината да работи., че целта е предлаганите промени да превърнат района в още по-добро място за живот и бизнес чрез изграждане на необходимата инфраструктура и комуникации, обхващащи все повече части от територията й. Целта е още да се търси „подобряване на битовите и екологични условия на живот на гражданите на община Каварна, попадащи в засегнатите от предложените промени, квартали на града и населените места.“
Важно е да се отбележи, че към 31 октомври 2022 година бюджетът на община Каварна е в размер на 27 375,136 лв., а предлаганата актуализация е в размер на 27 507, 136 лв. Очаква се финансовия ресурс от 132 000 лв.да бъде по-ефективно разпределен и разходван. А допълнителните средства са от преизпълнение на собствените приходи вследствие на по-ефективната работа на общинската администрация.
В заключение Балтаджиева посочи, че „изготвената актуализация на бюджет 2022 година е в съответствие със Закона на публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна.“
Керанка Далакманска