Съобщение относно влошено качество на питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Добрич

0
525

Във връзка с получени в РЗИ-Добрич сигнали за мътна вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Добрич вследствие на неблагоприятни метеорологични условия – обилни валежи от дъжд, от РЗИ-Добрич е предприето пробонабиране на 7 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич. Пробите ще бъдат анализирани по физико-химични и микробиологични показатели.

Резултатите от изследваните по физико-химични показатели общо 7 бр. проби вода, пробонабрани на 30.05.2023 г. от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич, показват, че 5-те проби, взети от зона Добрич са с отклонения от здравните изисквания по показателите цвят и мътност. Две от пробите – една проба вода, пробонабрана от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на жк Добротица и местност „Гаази Баба“ в гр. Добрич и една проба, пробонабрана от пункт в зона Добрич-запад, водоснабдяваща района след жп гара юг и кв. Рилци, отговарят по физико-химични показатели на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Продължават изпитванията по микробиологични показатели.

РЗИ-Добрич препоръчва в домакинствата, където водата от водопроводната мрежа е видимо мътна, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.

При получаване на резултатите по микробиологични показатели от изследваните проби вода, допълнително ще информираме населението за съответствието им с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Д-Р НИКОЛИНКА МИНЧЕВА