Презпървототримесечиена 2019 г. местнитеадминистрациинатериториятанаобластДобричсаиздалиразрешителнизастроежна 20 жилищнисгради с 28 жилища в тях и с 3 178 кв. мразгънатазастроенаплощ (РЗП) и на 19 другисгради с 5 175 кв. м РЗП.

Спрямопредходнототримесечиеброятнаиздаденитеразрешителнизастроежнажилищнисгради,застроенатаимплощ и броятнажилищата в тяхнамаляватсъответно с 20.0, 34.9 и 39.2%.Броятнаиздаденитеразрешителнизастроежнадругисградибележиспадс 54.8%, а разгънататаимзастроенаплощ – със73.3%.

В сравнение с първототримесечиена 2018 г. издаденитеразрешителнизастроежнановижилищнисградинарастват с 5.3%, жилищата в тях – с 3.7%, аразгънататаимзастроенаплощ- с 24.1%. Броятнаиздаденитеразрешителнизастроежнадругисградинамалява с 38.7%, а общатаимзастроенаплощ – със78.7%.

 

Презпървототримесечиена 2019 г. в областДобрич е започналстроежътна24жилищнисгради с 39жилища в тях и с 5041кв. м РЗП и на19другисгради с 12727кв. м РЗП.

Спрямопредходнототримесечиезапочнатитежилищнисгради запазват броя си, катоброятнажилищата в тяхиобщатаимзастроенаплощнарастват съответно с 14.7 и 27.9%.Приброяназапочнатитедругивидовесгради е регистриранръстот11.8%, апритяхната РЗП -от2.9%.

В сравнение с първототримесечиена 2018 г. нарастват започнатитеновижилищнисгради с 26.3%, докаторазгънататаимзастроенаплощнамалява със 7.3%, и броят на жилищата в тях- с 15.2%. Започнатитедругивидовесградибележатръст със 111.1%, аразгънататаимобщазастроенаплощ е повече с 21.9%.

 

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ ОТ… ПОЛИТИКА
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国-保加利亚
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

loading...