По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2019 г. намаляват с 3.1 хил. или със 7.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.2 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 1.0% (до 10.1 хил.), а в частния сектор намалението е с 10.3% (до 26.1 хиляди).

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 3.4%, или с 1.3 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 1.0%., а в частния сектор е с 4.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2019 г. е 1 014 лв., за ноември – 1 006 лв. и за декември – 1 011 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 1 010лв. при   1 313 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 163лв., а в частния –
951 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 17.0% в сравнение със същия период на 2018 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 023 лв.;
 • „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 357 лв.;
 • „Образование” – 1 294 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 258 лв.;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” –
  1 187 лева.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Операции с недвижими имоти ” – 693 лв.;
 • „Административни и спомагателни дейности” – 694 лв.;
 • „Финансови и застрахователни дейности” – 809 лв.;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 808 лева.

 

Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 782 лв., Враца – 1 273лв., Варна – 1 236 лв., Стара Загора – 1 202 лв., и София – 1 199 лева.

 

Илга ИВАНОВА, главен експерт „Статистически изследвания“