Официален старт на дейностите по проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ BG06RDNP001-7.001-0028-C01 ще бъде даден на16 август в село Стефан Караджа.В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на десет улици в девет населени места на територията на община Добричка – Стожер, Победа, Котленци, Пчелино, Овчарово, с.Стефан Караджа, Черна, Фелдфебел Денково и Бенковски. Предвиденият финансов ресурс е 1 143 219,69 лева.Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 17.05.2019г. и се осъществява по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.На 27.04.2021г. е сключеноДопълнително споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за избраните изпълнители и изпълнението на инвестицията по одобрения проект. Строително-монтажните дейности ще се осъществяват от „Копекс и Ко“ООД с основна дейност пътно строителство, ремонтно–възстановителни дейности, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа.

Възстановяването на десетте улици трябва да  приключи до 17 май 2022 година.

 

 

loading...