Стартира предоставянето на топъл обяд по проект “Топъл обяд в Община град Добрич”

0
196
От 10.11.2022 г. Община град Добрич стартира предоставянето на топъл обяд по Проект “Топъл обяд в Община град Добрич” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕНПЛ). Предвижда се реализиране на дейностите по проекта до 30.04.2025 г. Безвъзмездната финансова помощ за целия период е в размер на 172 842.24 лева с ДДС.
Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община град Добрич, извърши подбор от подадените Заявления – декларации, в съответствие с указаните целеви групи по проекта. Изготвени са поименни списъци на одобрените потребители.
Топлият обяд ще се предоставя на 2 пункта:
– Разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес: гр. Добрич ул. ”Отец Паисий” №82;
– Кухня към храм „Света Троица” с адрес: гр. Добрич ул. ”Цар Иван Асен” №2.
Община град Добрич работи по разкриване на трети пункт за раздаване на храна.
Одобрените представители на целевите групи ще получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб всеки работен ден в периода на реализиране на дейностите по проекта. На лежащо болни и лица със затруднение в придвижването храната ще бъде доставяна до домове им.
Цели на проекта:
Основна цел на проекта е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. С приготвянето на топъл обяд ще се подпомогнат уязвими граждани, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ще им бъде осигурена здравословна, разнообразна и питателна храна за обяд. В допълнение към предоставянето на топъл обяд се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи конкретните нужди на представителите на целевите групи. Прилагането на съпътстващи мерки ще подпомогне социалното приобщаване на лицата от конкретните целеви групи.
Целевите групи по проекта са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Със списъците на одобрените потребители може да се запознаете на www.dobrich.bg
Може да бъде изображение с 1 човек
1
1 споделяне
Харесване

Коментар
Споделяне