СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020

0
1174

 

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.144 по мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по втори краен срок за подаване на предложенията

 

СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “

с подкрепата на

Оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 по мярка мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по втори краен срок за подаване на предложенията01.06.2019 г. 17:00 часа.

Цел на процедурата:

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони

Инвестиране в туристическа инфраструктура

Инвестиране в инфраструктура за отдих за публично ползване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

  1. Община Балчик
  2. Община Генерал Тошево
  3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ.

Важно !!!

Подкрепят се само проекти на кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие) и са за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Получателите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ Балчик -Генерал Тошево.

МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако:

  1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза,
  2. никой от членовете на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
  3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Важно !

В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване се посочват документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими категории разходи са :

– Разходи които имат характера на инвестиционни по смисъла на чл.45 от Регламент(ЕС)1305/2013; – Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) 1305/2013 и приоритетите на Стратегията за ВОМР; -Съобразени с общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за програмен период 2014 – 2020 г и по-специално за разходите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), определени в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 година (Обн.ДВ бр.61/2016)

Допустими за финансова помощ по настоящата процедура са следните разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката. Разходи, различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

  • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
  • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта, след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по реда на ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Финансова помощ не се предоставя за разходи, за които кандидатът вече е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз за обекта/те, включени в дейностите.

Важно!

Следните разходи се считат за инвестиционни и за тях се отбелязва в колона 3 на Таблица за допустимите инвестиции, че се отнасят към група разход „чл. 20, ал. 1, т. 1 Инвестиционни разходи по чл.45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013”:

а) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията, дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви а) и б);

г) следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Финансови параметри:

Общият бюджет на процедурата е: 547 632,40 лева

Остатъчен финансов ресурс, след Първи краен срок за кандидатстване в размер на 284 689,50 лева.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване и бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта и БФП :

Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР: 9 779,00 лева. лева.

Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР: 391 160 лева.

Процент на съфинансиране:

Подкрепят се само проекти за неикономически дейности,

които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи !

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършва съгласно Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налични на интернет страницата на МИГ – Балчик –Генерал Тошевоhttp://www.mig-balchik-toshevo.bg, и съгласно КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на проектни предложения – Приложение № 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за информация към Условията за кандидатстване.

Критерии за избор на проекти Точки
Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие

до 500 жители – 20 точки

от 501 до 1000 жители – 30 точки

от 1001 до 5000 души – 40 точки

40
Проектът предвижда създаване на работни места за лица с постоянен адрес на територията на действие на МИГ Балчик-Генерал Тошево 30
Проектът е насочен към опазване на околната среда 20
Проектът предвижда да включва техники и програми за интерпретация и анимация за хората с увреждания 10
ОБЩО 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население по критерий 1. (Конкретният брой на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие ( брой жители)).

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2. (Проектът предвижда създаване на работни места за лица с постоянен адрес на територията на действие на МИГ Балчик-Генерал Тошево).

Краен срок за кандидатстване:

Процедурата за подбор на проекти е с 3 крайни срока за кандидатстване както следва:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 13.01.2019 г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на предложенията: 01.06.2019 г. 17:00 часа.

Трети краен срок за подаване на предложенията: 01.11.2019 г. 17:00 часа.

Прием по третия срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по втория срок за кандидатстване, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по мярката. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Росица Попова, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисополис“ № 3, моб.тел: 0888 – 644 349, 0579 – 72467, адрес на електронна поща: migbgt@abv.bg.

Достъп до подробна информация и пълният пакет документи ( Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН)