Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “ по втори краен срок за подаване на предложенията

 

СНЦ МИГ Балчик – Генерал Тошево

с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

 

О Б Я В Я В А

подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “ по  втори краен срок за подаване на предложенията31.05.2019 г. 17:00 часа.

Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез :

– Диверсификация и алтернативни дейности;

– Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството;

– Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез приноса на ОПИК 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати:

Малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Балчик – Генерал Тошево, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

Допустими дейности:

Дейностите по проекта следва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Индикативни допустими дейности:

  • насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.

Предвижда се насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.

Предвид особената значимост за ЕС на определени специфични области, свързани с европейските и регионални предизвикателства, подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, напр.: творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. Предвижда се и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 години, стартиращи собствен бизнес, като дейностите трябва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

Финансови параметри:

Общият бюджет на процедурата е: 586 740 лв.

Остатъчен финансов ресурс, след Първи краен срок за кандидатстване в размер на 120 001,77 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване и бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

  • Минималният размер на общите допустими разходи за проект е: 58 674,90 лева
  • Максималният размер на допустимите разходи за проект е: 391 166,00 лева

Минимален и максимален размер на БФП:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 52 807,41 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 352 049,40 лева

Интензитет на подпомагане:

  • Максималният интензитет на БФП е 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории предприятия.

Краен срок за кандидатстване:

Процедурата за подбор на проекти е с 3 крайни срока за кандидатстване както следва:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 20.01.2019 г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на предложенията: 31.05.2019 г. 17:00 часа.

Трети краен срок за подаване на предложенията: 31.10.2019 г. 17:00 часа.

Прием по третия срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по втория срок за кандидатстване, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по мярката. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Росица Попова, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисополис“ № 3, моб.тел: 0888 – 644 349, 0579 – 72467, адрес на електронна поща: migbgt@abv.bg .

Достъп до подробна информация и пълният пакет документи ( Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН).