ПОКАНА

За свикване на Общо събрание

Управителният съвет на СНЦ “ ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК” гр. Добрич на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 01,11,2019 г.от 17.ч. в гр. Добрич в СПОРТНА ЗАЛА ПО БОРБА при СУ “Г.С.РАКОВСКИ”

гр. Добрич Ул. Кокиче N 23 при следния дневен ред:

1.Промяна на регистрацията на клуба

2.Избор на управителен съвет и председател

3.Приемане на устав

4.Приемане на нови членове

5.Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе от 18.00 ч. на същото място и при същият дневен ред независимо от броя на присъстващите членове

Управителен съвет:

1.Петър Петров          …………

2.Мирослав Стоянов …………..

3.Димитър Димитров …………

4.Драгомир Стойчев   ………….

5.Румен Желязков      ……………

loading...